در باره ما

شما میتوانید از طریق سایتمان به صورت انلاین سفارش بدهید

شرکت لولهسازی شهر تاگیل یکی از باثباتترین و رو به توسعهترین کارخانجات روسیه در زمینه نورد فولاد میباشد.

شرکت لوله سازی شهر تاگیل در زمینه تامین لوله های فولادی، محصولات قالب بندی و همچنین در زمینه روکش عایق حرارت و رطوبت و روکش پوشش ضد زنگ خوردگی بر لوله های فولادی، محصولات قالب بندی و پایه ی پل فعالیت دارد.

شرکت لوله سازی شهر تاگیل نماینده رسمی شرکت لولهسازی و ذوب فلزات (یعنی کارخانه ی لوله سازی “سویرسکی”، کارخانه ی لوله سازی “سینارسکی”، کارخانهای لوله سازی “ولژسکی” و کارخانه ی ذوب فلزات شهر تاگانروگ) می باشد و با موسساتی که جزء گروه “چ ت پ ز” می باشند (یعنیکارخانه ی لوله سازی “پروواورالسکی”، کارخانه ی لوله سازی شهر چلیابینسک) و همچنین با شرکت ذوب فلزات متحد (یعنی کارخانه ی ذوب فلزات “ویکسونسکی” و کارخانه ی ذوب فلزات “آلمتیفسکی”)، با شرکت های “اورال تروب پروم” و “میتال اینوست” (یعنی کارخانه ی لوله سازی شهر نیژنی تاگیل و کارخانه ی لوله سازی “ایربیتسکی”) همکاری نزدیک دارد.

شرکت لولهسازی تاگیل در منطقه اورال قرار دارد که در آن 45 % از کل حجم تولید لولهها در روسیه تولید میشود. در منطقه اورال کارخانجات ذوب فلزات تولید کنندگان ورق فولادی که از آن لولههای جوشکاری شده تولید میشود و کارخانجات تولیدکنندگان شمش فولادی برای لولههای بدون درز، به طور بهم فشرده قرار دارند. از این بابت امکان کاهش قیمت کارخانهای لولههای فولادی و محصولات قالببندی وجود دارد.

شرکت ما توجه خاصی به حمایت از فروش و صادرات محصولات ملی دارد. شرکت لوله سازی شهر تاگیل با “آژانس بیمه صادرات روسیه” قراردادی را امضا کرده و مجوز رسمی را از طرف این سازمان دریافت کرده است. این قرارداد به شرکت ما امکان تعویق پرداخت مبلغ (تا 100 میلیون روبل) برای 60 روز را می دهد به شرطی که ارزیابی ریسک ها و بیمه خطر انجام شود.

شرکت لوله سازی شهر تاگیل عضو “اتحاد کارخانه داران و تاجران منطقه سوردلوفسکی” می باشد و میان شرکت ما و مقام های قانونگذاری و اجرایی منطقه “سوردلوفسکی” تعامل موثر ایجادشده است. همچنین شرکت ما با نماینده رئیس جمهور روسیه در این منطقه و دومای روسیه همکاری میکند.

در حال حاضر شرکت لولهسازی شهر تاگیل جهت انجام تحویل محصولات صادراتی که در روسیه تولید شده همکارانی را جستجو میکند.

شرکت ما شرایط بسیار مناسب، تامین پایدار در کوتاه ترین مدت، کیفیت بالای محصولات که با گواهی نامه های کارخانه های تولید کننده تایید شده و مناسبترین قیمت ها را تضمین می کند.

ماموریت شرکت ما: شرکت ما تمایل دارد تامین کننده شایسته محصولات لولهسازی مرغوب به اوراسیا باشد

truba_

لوله

از این که شرکت ما در زمنیه تامین لولههای فولادی و ارائه خدمات مربوط به آن فعالیت دارد شرکت ما اعتماد به چشماندازهای درازمدت توسعه زمینه ما دارد و دارای برنامه کمیاب فروش و اختراعاتی که امکان تامین تقاضای رو به رشد به محصولات لولهسازی میدهد و انعطافپذیری به تغییرات آن میباشد.

evrasia

اوراسیا

شرکت ما قصد دارد از طریق محکم روابط با مشتریان ما و جلب همکاران جدید تحویل محصولات صادراتی را آفزایش بدهد، بازار فروش را گسترش و فهرست نامهای محصولات را بهبود کند. شرکت مااتحادیهها و همکاریها را مانند امکان تقویت قابل رقابت اوراسیایی ما ارزیابی میکند.

dostoiniy

شایسته

چون که شرکت ما برای حسن نیت مشتریان، تحویلکنندگان و کارمندان ما ارزش فراوان قائل میباشد و به شایستگی با آنها رفتار میکند. شرکت ما سطح مربوط پاداش برای زحمت، امکانات رشد حرفهای و توسعه شحصیتی کارمندانمان را تامین میکند.