لولههای زنگنزن

شما میتوانید از طریق سایتمان به صورت انلاین سفارش بدهید

ما ارائه

سند هنجاری قطر، میلیمتر ضحامت جداره لوله نوع فولاد
ГОСТ 9940-81
42-530 3,5-40 08Х13, 08Х17Т, 12Х13, 12Х17, 15Х28, 15Х25Т, 04Х18Н10, 10Х23Н18, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н9, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 17Х18Н9
ГОСТ 9941-81
5-426 0,2-40,0 08Х13, 08Х17Т, 12Х13, 12Х17, 04Х18Н10, 10Х23Н18, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н9, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 17Х18Н9, 08Х17Н15М3Т, 15Х25Т, 08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т, 10Х14Г14Н4Т, О3Х18Н11, О6ХН28МДТ
ГОСТ 10498-82
4,0-98,0 0,2-1,0 06Х18Н10, 08Х18Н10, 09Х18Н10
ГОСТ 14162-79
0,3-5,0 0,1-0,6 12Х18Н10, 08Х18Н10, 12Х18Н9
ГОСТ 19277-73
4,0-70 0,5-3,0 08Х18Н10Т, -ВД, 12Х18Н10, -ВД
ГОСТ 24030-80
6,0-83,0 1,0-1,75 08Х18Н10Т
ГОСТ 22897-86
6,0-89,0 0,5-8,0 ВТ1-0, П1-1М, ПТ-7М
ТУ 14-3Р-55-2001
10,0-89,0 2,0-8,0 12Х18Н10, 10Х13Г12БС2Н2Д2
ТУ 14-3-460:2009
10,0-42,0 2,0-8,0 12Х18Н10