صادرات

شما میتوانید از طریق سایتمان به صورت انلاین سفارش بدهید

شرکت ما توجه خاصی به حمایت از فروش و صادرات محصولات ملی دارد. شرکت ما امکان تعویق پرداخت مبلغ (تا 100 میلیون روبل) برای 3 ماه روز را می دهد به شرطی که ارزیابی ریسک ها و بیمه خطر انجام شود.

بیمه اعتبار خریادار صادرکنندگان روسی، که تضمینات را دادند از ریسک اجرای آن به دلایلی که با نقض تعهدات توسط صادرکننده مربوط نیست می باشد. بیمه تضمینات در چهارچوب بیمه اعتبار تحویل کننده انجام می شود.